REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Yurii Slepko, Bohdan Mukha, Mariia Mukha, prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą DENTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Forma wizerunkowa: Denterum) o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, NIP: 6772465050, KRS: 0000904947, Adres: ul. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, nr 36, lok. 128, miejsc. KRAKÓW, kod 30-110, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA.

§ 1 Definicje
1.Dni robocze — oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.Przedsiębiorca — oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.Regulamin — oznacza niniejszy regulamin.
4.Usługodawca — oznacza:
Yurii Slepko, Bohdan Mukha, Mariia Mukha, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą DENTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6772465050, KRS: 0000904947;
5.Organizator — oznacza:
Yurii Slepko, Bohdan Mukha, Mariia Mukha, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą DENTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6772465050, KRS: 0000904947;
6.Strona Internetowa Serwisu — oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie https://dental-ekspert.pl/.
7.Szkolenie — oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, polegającej na udziale Użytkownika w zajęciach dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej.
8.Umowa — oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikem a Usługodawcą.
9.Użytkownik — oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę oraz z którym może być zawarta Umowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego
1.Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Yurii Slepko, Bohdan Mukha, Mariia Mukha, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą DENTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6772465050, KRS: 0000904947, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Yuriia Slepko, Bohdana Mukhy, Marii Mukhy wyrażoną na piśmie.
2.Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu «cookies» oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3.Usługodawca stosuje mechanizm plików «cookies», które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików «cookies» ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm «cookies» w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie «cookies» może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4.W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6.Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Usługodawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
8.Szkolenia organizowane przez Organizatora przeznaczone są wyłącznie dla lekarzy stomatologów oraz profesjonalnych higienistek/higienistów stomatologicznych.

§ 3 Zamówienia na usługi odpłatne
1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty Organizatora w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umów o świadczenie usług Szkoleń. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2.Użytkownik składa zamówienie na określone Szkolenie, wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu, poprzez wybranie przycisku: Zamawiam i płacę. Każdorazowo przed wysyłką formularza zgłoszeniowego Użytkownik jest informowany o cenie brutto, przedmiocie, zakresie, miejscu oraz terminie Szkolenia, a także o osobie prowadzącej Szkolenie oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi Szkolenia.
Użytkownik jest ponadto informowany o ilości punktów edukacyjnych, przyznanych mu w razie odbycia danego Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018 poz. 617 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2017 poz. 1923 ze zm.).
3.W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
4.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Organizatorowi przez Użytkownika oferty zawarcia Umowy.
5.Po złożeniu zamówienia, Organizator przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Organizatora o przyjęciu oferty, o której mowa w § 3 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa.
6.Materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w ramach Szkolenia, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019 poz.1231), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Użytkownikowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są Użytkownikowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.
7.Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Użytkownikowi w trakcie Szkolenia, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na Użytkownika, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
8.Po zakończonym Szkoleniu, Użytkownik otrzymuje od Organizatora pisemne zaświadczenie o odbyciu Szkolenia, które obejmuje następujące informacje:
a)liczbę otrzymanych punktów edukacyjnych;
b)imię i nazwisko Użytkownika z tytułem naukowym/zawodowym;
c)nazwę (tytuł) Szkolenia;
d)datę i miejsce Szkolenia;
e)imię i nazwisko Przewodniczącego Komitetu Naukowego z tytułem, zawodowym/naukowym;
f)podpis Przewodniczącego Komitetu Naukowego;
g)nazwę Organizatora;
h)podpis Organizatora;
i)imię i nazwisko Wykładowcy z tytułem zawodowym/naukowym;
j)podpis Wykładowcy.
12.Warunkiem otrzymania zaświadczenia, o którym mowa powyżej w § 3 ust. 8, jest uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych, prowadzonych w ramach Szkolenia.

§ 4 Płatności
1.Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danym Szkoleniu stanowią ceny brutto i określone są w złotych polskich.
2.Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena Szkolenia zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
3.Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za Szkolenie:
a)karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności https://www.paypal.com/pl/ (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Organizatora, w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Serwisu jako data Szkolenia).
4.Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 2 Dni roboczych.
5.W wypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu, Organizator wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Organizator odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Organizator prześle Użytkownikowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
6.Usługodawca na życzenie Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

§ 5 Reklamacje
1.Użytkownik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail: info@denterum.pl — gdy Organizatorami są Yurii Slepko, Bohdan Mukha, Mariia Mukha, prowadzące działalność gospodarczą pod firmą DENTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, NIP: 6772465050, KRS: 0000904947, Adres: ul. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, nr 36, lok. 128, miejsc. KRAKÓW, kod 30-110, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
2.Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację również w związku z korzystaniem z innych usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@denterum.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 7 Ochrona danych osobowych
1.Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 8 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
1.Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
3.Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§ 9 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu — odstąpienie od umowy
Konsumenci:
a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyn realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnej formie. Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu min. drogą elektroniczną na adres info@denterum.pl.
b) W przypadku wysłania oświadczenia jw. drogą elektroniczną, Organizator niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie oświadczenia poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail.
c) W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę o świadczenie usług szkoleniowych uważa się za niezawartą.
d) Zwrot zapłaconej ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
e) Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po uprzednim zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Organizatora usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Organizatora do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
f) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 10 Postanowienia końcowe
1.Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Usługodawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Użytkownika. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
5.Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2021r.