Polityka Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.denterum.pl (zwanego dalej: «Serwisem Internetowym»).

2.Właścicielami Serwisu Internetowego oraz Administratorem danych osobowych strony www.denterum.pl są: Yurii Slepko, Bohdan Mukha, Mariia Mukha, prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą DENTAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Forma wizerunkowa: Denterum) o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, NIP: 6772465050, KRS: 0000904947, Adres: ul. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO, nr 36, lok. 128, miejsc. KRAKÓW, kod 30-110, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA

3.Dane osobowe zbierane przez DENTAL EXPERT za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4.DENTAL EXPERT dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

5. DENTAL EXPERT nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku pytań, komentarzy lub próśb związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@denterum.pl. Lub pod numerem telefonu +48124004884.

§ 1 Rodzaj i cele przetwarzanych danych
1.DENTAL EXPERT zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2.Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
a)składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi odpłatnej w zakresie ,,Szkolenie" (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) umożliwienia świadczenia usług bezpośrednio i drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności strony internetowych w tym dokonywania w nim transakcji,
c) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
d) obsługi zgłoszeń, które do nas Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy)
e) przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
f) zapewnienie obsługi usług płatniczych,
g) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom
h) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
i) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
j) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach strony.

3.W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:
a)adres e-mail;
b)imię i nazwisko;
c)numer telefonu;
d) numer NIP — w przypadku przedsiębiorców

4.W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
a)adres e-mail;
b)imię i nazwisko;
c)numer telefonu.

5. W przypadku subskrypcji Newslettera DENTAL EXPERT:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail

6.Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna — prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

7.Przekazanie danych osobowych do DENTAL EXPERT jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami, czy też świadczeniem usług za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w przypadku składania zamówienia oraz korzystania z usług nieodpłatnych, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika oraz świadczenie na jego rzecz usług.

§ 2 Udostępnianie, przechowywanie danych:
1.Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DENTAL EXPERT przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom DENTAL EXPERT co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a)Podmioty przetwarzające. DENTAL EXPERT korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie DENTAL EXPERT. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
b)Administratorzy. DENTAL EXPERT korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2.Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do państw trzecich.

3.Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez DENTAL EXPERT tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić DENTAL EXPERT i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata.
b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez DENTAL EXPERT tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — trzy lata.

4.Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

5.W przypadku skierowania żądania DENTAL EXPERT udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą
1.Prawo do cofnięcia zgody — podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych — podstawa prawna: art. 21 RODO.
a)Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją — wobec przetwarzania jego danych osobowych,
b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych,
c)Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i DENTAL EXPERT nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3.Prawo do usunięcia danych («prawo do bycia zapomnianym») — podstawa prawna: art. 17 RODO. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b.wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c.wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d.dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego,

WAŻNE!
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, DENTAL EXPERT może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega DENTAL EXPERT. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług DENTAL EXPERT, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4.Prawo do ograniczenia przetwarzania danych — podstawa prawna: art. 18 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
a.gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych — wówczas DENTAL EXPERT ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b.gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c.gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d.gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych — wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy — ze względu na szczególną sytuację — ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5.Prawo dostępu do danych — podstawa prawna: art. 15 RODO. Użytkownik ma prawo:
a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu

6.Prawo do sprostowania danych — podstawa prawna: art. 16 RODO.
Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej określonej w niniejszej Polityce Prywatności.

7.W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, DENTAL EXPERT spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak — z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań — DENTAL EXPERT nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania — o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

8.Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

9.Użytkownik ma prawo żądać od DENTAL EXPERT przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.

10.Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Dane przetwarzane w związku z realizacją umów z kontrahentami
1.Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, NIP, REGON, KRS.

2.Dane przetwarzane będą w celach:
а) zawarcia umowy,
b) wszelkich czynności zmierzających do efektywnego wykonywania zawartej umowy,
c) komunikacji z reprezentantami/osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony kontrahenta w celu realizacji umowy,
d) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
e) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

3.Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie kontrahenta przed zawarciem umowy oraz niezbędność realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

4.Prawnie uzasadnione interesy polegają na zawarciu oraz zgodnym z ustalonym warunkami, efektywnym wykonaniu umowy, a także stałym podnoszeniu jakości usług DENTAL EXPERT.

5.Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 5 Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera
1.Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email oraz imię i nazwisko (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
2.Dane przetwarzane będą w celach:
a) przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
b) marketingu usług i komunikowania się przez DENTAL EXPERT z korzystającymi z newslettera,
c) dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
d) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
e) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.

3.Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.

4.Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów informacyjnych DENTAL EXPERT, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.

5.Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.

6.Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym DENTAL EXPERT poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2.Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@denterum.pl
3.Data ostatniej modyfikacji: 25.08.2021